Where ideas meet reality Scheveningen - NL

+31 6 24 35 46 86    Send us an email

Algemene voorwaarden


Download: AlgemeneVoorwaarden_7evens.pdf

Algemene Voorwaarden - 7evens.nl BV

1                         ALGEMEEN I

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1                    Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die de opdracht verleent.

1.2                    Opdrachtnemer: 7evens.nl BV, hierna te noemen 7EVENS

1.3                    Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij 7EVENS zich jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten


2                         TOEPASSELIJKHEID

2.1                    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen 7EVENS en een Opdrachtgever, behoudens voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2                    De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met 7EVENS, voor de uitvoering waarvan door 7EVENS derden dienen te worden betrokken.

2.3                    Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Opdrachtgever en zijn directie.

2.4                    De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5                    Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 7EVENS en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.6                    Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.7                    Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2.8                    Indien 7EVENS niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat 7EVENS in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


3                         TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1                    Alle offertes en aanbiedingen van 7EVENS zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.2                    7EVENS kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3                    De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4                    De Overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat de door 7EVENS en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door 7EVENS retour is ontvangen. Zolang de opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen, behoudt 7EVENS zich het recht voor haar (personeels-) capaciteit elders in te zetten. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan 7EVENS verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.5                    De overeenkomst tussen 7EVENS en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

3.6                    Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is 7EVENS gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen 7EVENS bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van 7EVENS op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

3.7                    Zonder daarmee in gebreke te komen, kan 7EVENS een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.


4                         UITVOERING VAN DE OPDRACHT

4.1                    De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 7EVENS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan 7EVENS worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan 7EVENS zijn verstrekt, heeft 7EVENS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan 7EVENS ter beschikking heeft gesteld. 7EVENS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat 7EVENS is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

4.2                    Alle werkzaamheden die door 7EVENS worden verricht, worden uitgevoerd naar haar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van 7EVENS, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

4.3                    Indien door 7EVENS of door 7EVENS ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.4                    Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever 7EVENS derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. 7EVENS dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

4.5                    7EVENS heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.6                    Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan 7EVENS de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.7                    7EVENS houdt ter zake van de Opdracht een dossier aan met daarin kopieën van relevante documenten, dat eigendom is van 7EVENS.


5                         INTELLECTUELE EIGENDOM

5.1                    7EVENS behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. 7EVENS heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

5.2                    Het door 7EVENS geleverde mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

5.3                    De methodieken en modellen gebruikt door 7EVENS zijn vastgelegd en blijven ten alle tijden intellectueel eigendom van 7EVENS en mogen onder geen beding aan derden worden overhandigd en worden toegepast zonder schriftelijke goedkeuring van 7EVENS.

5.4                    De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van 7EVENS veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om 7EVENS daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan 7EVENS ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is 7EVENS gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens 7EVENS bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht zijn.

5.5                    Voor het geval 7EVENS zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan 7EVENS en door 7EVENS aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van 7EVENS zich bevinden en deze terug te nemen.


6                         HONORARIUM

6.1                    Indien 7EVENS met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is 7EVENS niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

6.2                    Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij 7EVENS;

alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeen gekomene uit te voeren;

indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op 7EVENS rustende verplichting ingevolge de wet;

indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;

of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

6.3                    Het honorarium van 7EVENS is inclusief reiskosten van en naar de standplaats, maar exclusief overige onkosten van 7EVENS en exclusief declaraties van door 7EVENS ingeschakelde derden.

6.4                    Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.


7                         BETALING

7.1                    Betaling dient steeds te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, op een door 7EVENS aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door 7EVENS is aangegeven. 7EVENS is gerechtigd om periodiek te factureren.

7.2                    7EVENS is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

7.3                    Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7.3                    7EVENS heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 7EVENS kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. 7EVENS kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

7.4                    De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan 7EVENS verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

7.5                    Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Het verzuim van de Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere opdrachtgever), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen 14 dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien 7EVENS echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de Opdrachtgever geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke opdrachtgever), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.


8                         LEVERINGSTERMIJN

8.1                    Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door 7EVENS is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.

8.3                    Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit schriftelijk is overeengekomen.

8.4                    De Overeenkomst kan -tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij 7EVENS de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.


9                         OPZEGGING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

9.1                    7EVENS is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst 7EVENS ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van 7EVENS kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

9.2                    Voorts is 7EVENS bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van 7EVENS kan worden gevergd.

9.3                    Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van 7EVENS op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien 7EVENS de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

9.4                    Indien 7EVENS tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

9.5                    Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is 7EVENS gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

9.6                    Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is 7EVENS gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

9.7                    Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door 7EVENS, zal 7EVENS in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor 7EVENS extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij 7EVENS anders aangeeft.

9.8                    In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het 7EVENS vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van 7EVENS op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9.9                    Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.


10                      CONTRACTSOVERNEMING/VRIJWARING

10.1                 Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij 7EVENS hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. 7EVENS is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle ter zake relevante (betalings) verplichtingen uit de Overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.

10.2                 De Opdrachtgever vrijwaart 7EVENS voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan 7EVENS toerekenbaar is. Indien 7EVENS uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden 7EVENS zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is 7EVENS, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van 7EVENS en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.


11                      OVERMACHT

11.1                 7EVENS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

11.2                 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop 7EVENS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 7EVENS niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van 7EVENS of van derden daaronder begrepen. 7EVENS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat 7EVENS zijn verbintenis had moeten nakomen.

11.3                 7EVENS kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

11.4                 Voor zoveel 7EVENS ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is 7EVENS gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


12                      AANSPRAKELIJKHEID

12.1                 7EVENS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat 7EVENS is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. De opdrachtgever blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor de executie van de door 7EVENS geleverde adviezen.

12.2                 Indien 7EVENS aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

12.3                 Indien 7EVENS aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van 7EVENS beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12.4                 De aansprakelijkheid van 7EVENS is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval gemaximeerd op € 1.000.000,00.

12.5                 7EVENS is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

12.6                 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van 7EVENS aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan 7EVENS toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 7EVENS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.


13                      INTERNETGEBRUIK

Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en 7EVENS op verzoek van één van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Zowel 7EVENS als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico's kleven zoals -maar niet beperkt tot -vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en 7EVENS stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als 7EVENS zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico's.


14                      VERVALTERMIJN

Voor zover in de opdrachtbevestiging niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens 7EVENS in ieder geval na het verstrijk en van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens 7EVENS kan aanwenden.


15                      AFSTAND VAN RECHTEN

Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van 7EVENS zal de rechten en bevoegdheden van 7EVENS onder deze Overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.


16                      TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

16.1                 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij 7EVENS partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

16.2                 De rechter in de vestigingsplaats van 7EVENS is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft 7EVENS het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

16.3                 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


17                      VINDPLAATS EN WIJZIGING VOORWAARDEN

17.1                 Deze voorwaarden zijn te vinden op www.7evens.nl en als (digitale) bijlage van elke offerte.

17.2                 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.

17.3                 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.